Үр дүнд: 10
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБулган аймаг2019
2.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
3.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхЗөвлөмжБулган аймаг2019
4.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын ногдуулалт, төлөлтийн байдалЗөвлөмжБулган аймаг2019
5.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
6.ОНХСЗөвлөмжБулган аймаг2019
7.Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн үр дүнЗөвлөмжБулган аймаг2019
8.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдалЗөвлөмжБулган аймаг2019
9.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБулган аймаг2019
Үр дүнд: 10