Үр дүнд: 12
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
2.Татварын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
3.Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБулган аймаг2019
4.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
5.Шүүхийн тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
6.Хүнс, хөдөө аж аухйн газрын 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
7.Цагдаагийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
8.Булган аймаг Орон нутгийн хөгжлийн санАудитын тайланБулган аймаг2019
9.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд, үр нөлөөАудитын тайланБулган аймаг2019
10.Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
11.Булган аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
12.Булган аймаг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
Үр дүнд: 12