БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хийх “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн гүйцэтгэлийн аудит, ”Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”, “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн”, Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн хэрэгжилтзэрэг нийцлийн аудитуудын нээлтийг 2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газарт хийлээ. Аудитын нээлтэд Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ дарга, Ерөнхий нягтлан бодогч, Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн, ГХБХБГ-ын дарга, Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга, Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий архитектор, Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцлоо.